گالری تصاویر ( پنجاه و چهارمین نمایشگاه انجمن دندانپزشکی ایران اردیبهشت ماه 1393 )